Poznání

Esence Reiki IV.: Reiki, Prána a breathariánství

Autor: Lenka MAREČKOVÁ

Obrázek

Ki je japonský ekvivalent výrazů označujících energii, z nichž nám nejznámější jsou obvykle čínské čchi nebo indická prána. Označení Rei nedělá z Rei-Ki něco jiného.

Reiki vychází ze srdce a často je prožívána jako přijímání neomezené lásky. Tato láska má sílu vrátit nás do stavu klidu a harmonie. Tento stav lze popsat jako zdraví nebo celistvost. Pro mnoho lidí je dávání a přijímání této energie duchovním zážitkem, protože prožívají "celistvost", která je Svatá. …. Z mojí dlouholeté zkušenosti vyplývá, že celistvost je pocit a výraz "sounáležitosti a jednoty" se všemi živými tvory
Mari Hall

Říká se, že v podstatě existuje jen jedna energie – má jenom navenek jen různé kvality a různé projevy a známe mnoho jejích podob, v dualitě polarizovaných. To je zákonité: v dualitě má všechno své různé podoby: často pravou a falešnou, nemocnou. Soucit manipulující, vycházející ze strachu, a Soucítění, z probuzeného vědomí a lásky. Svoboda anarchie, chaos, bezohlednost, svévole – a svoboda tryskající z poznání srdce, osvobozující i Vaše široké okolí.

V živé, vše živé zahrnující Jednotě, které někdo říkáme Bůh, někdo jiný Kosmos, a nebo používáme jiné výrazy jako například Nejvyšší dobro, Láska a Mír. Rei ve slově Rei-Ki znamená univerzální, uzdravující, životodárná. A není tedy ničím jiným, než ve své plnosti a posvátném prapůvodu Čchi, Prána – nebo Éter. Dech, který vše oživuje a prostupuje.

Můžeme je vidět a vnímat jako světlo: ve všem, všude kolem sebe, v každém projevu života, a můžeme ji vidět zářit z každé buňky. Stále jde o totéž. Pojmenování není důležité: důležité je tomuto životu v nás a ve všem kolem nás se otevřít.

2012-09-26.Reiki_and_the_flower_by_fp2099.big.jpg

Charakteristiky Reiki jsou tak stejné jako u prány nebo čchi v jejich nejposvátnějších podobách, stejně jako éteru, jak jsme tutéž energii označovali v Evropě. Mikao Usui názvem, který pro svoji cestu a techniky použil, pouze zdůraznil její uzdravující potenciál a kvalitu.

A je to v podstatě totéž, jako když budeme mluvit o výživě pránou. Pokud poslouchám nebo čtu Henriho Monforta o jeho zkušenostech s pránou, připadá mi to tak jasné a radostné: jak se práce a využívání Reiki podobá této cestě. Je to totéž. Jen při Rei-Ki-Do (cestě Reiki) se zaměřujeme vědomě na svůj vlastní vývoj a uzdravení. Základ většiny původních japonských technik Reiki vlastního vývoje je založený na stejném principu, který ve svých přednáškách radí Henri Monfort. Ten vybízí k vědomé vizualizaci bílé prány (světla), jak proniká celým naším tělem až do těch nejposlednějších, nejzazších buněk.

Nenapadlo mě až doposud, jak mohutný mají obě tyto cesty základ (tedy, popravdě řečeno, že jde o totéž) – jak snadno se mohou doplnit nebo prolnout, pokud jej hledáme v jednoduchosti, pravdě a podstatě, beze všech komerčních přídavků a příkras. Jejich smyslem nebo součástí je i probuzení, rozvzpomenutí se na to, co jsme kdysi znali a uměli, a oživení- znovuobnovení spojení se Zdrojem a Posvátností.

Totéž, když Henri Monfort popisuje pránu a Jasmuheen světlo - soustředí se jen na jiné aspekty využití a posouvají je ještě dál. Stejně jako pránu, kterou používají k výživě, definovala kdysi podstatu Reiki Mari Hall už v devadesátých letech: „Reiki pracuje na mnoha úrovních živých věcí. Všechny fyzické, duchovní, emocionální a duševní aspekty jsou posíleny energií Reiki. Energie je všude kolem nás a také v nás. Reagujeme a odpovídáme na tuto energii každý den, aniž bychom to věděli.“

Jde tedy o totéž. Sama znám a mám zkušenosti s cestou Reiki a mohu proto popisovat především jí. Základní charakteristikou Reiki je, že obnovuje spojení se Zdrojem, obnovuje a probouzí v nás Život a vede nás do Jednoty.

Za druhé – je to komplexní duchovní cesta: – Světlo – Prána – Ki - obsahuje vše.

Je to především duchovní cesta a cesta osobního rozvoje – pokud se mu nebráníme a nechceme její působení omezit. Probouzí a podporuje v nás pokoru a vědomí jednoty a sounáležitosti se vším živým. Je všude, prostupuje vším. Pokud ji nedokážeme využívat a používat, je to důsledek našeho zapomnění, nevědomosti, strachu a bloků, které v sobě neseme. Tuto schopnost lze oživit a probudit tak proces léčení a návratu zpět do jednoty a vědomého bytí.

Tak, jak jdeme svou vlastní cestou, můžeme mít i svoje vlastní spontánní probuzení, iniciace a zážitky. Pokud se to stane, zpravidla víme, jak s novými schopnostmi nakládat.

2012-09-26.Reiki_by_sheonlylikedyou.big.jpg

To, že se ve vás– ať cestou iniciace u učitele anebo něčím, co jste prožili spontánně – probudila schopnost předávání Reiki (Prány, Čchi) jiným bytostem, poznáte podle toho, že vás to nevyčerpává, ale naopak: můžete se cítit unavení, ale jakmile začnete s Reiki pracovat, předávat ji, nebo dokonce iniciovat, pocítíte příliv energie a sil, a i kdybyste byli bůhvíjak zkroušení, vaše osobní energie se okamžitě zvyšuje – protože jste ve spojení se Zdrojem – se Světlem – Láskou (po ošetření Reiki se její adresáti mohou cítit energetizovaní nebo rozespalí – pokud je to ta druhá varianta, znamená to, že příliv energie potřebují zpracovat a měli by na to dostat čas). V opačném případě budete mít možná hodně energie na začátku, po sezení se budete cítit unavení. To není tato cesta, ale opačná: dáváte ze svých přebytků, ze sebe, ať už jste tyto přebytky vytvořily jakkoli. To není tato cesta! Při předávání Reiki (Prány, čchi) jste napojení na Zdroj, ve spojení s Ním, a vy se touto energií naplňujete, a ona Vámi pouze prochází (dlaněmi, prsty s použitím muder, ale můžete jí předávat i očima – pohledem, anebo dechem). Proto se i Vaše energie může zvýšit, jakmile začnete vědomě s Reiki pracovat.

Reiki posiluje tělo i ducha, odstraňuje blokády, očišťuje od toxinů, pomáhá nastolit rovnováhu v celém systému člověka. Ať po iniciaci anebo poté, co se působení a práci s Reiki (Pránou, Čchi, Manas, Éterem) otevřete spontánně anebo jinak vědomě, platí, že čím více pracujete, tím silnější a jemnější bude tok Reiki.

Čím blíže budete soustředěni na tuto práci a tím i spojení se Zdrojem (odevzdání, službě, pokoře, soucitu) a Jednotě – Zdroji samotnému, tím čistší a vyšší bude energie, která vámi bude procházet a kterou budete vyzařovat, která Vás bude naplňovat a kterou budete zprostředkovávat svému okolí.

Základem cesty je osobní proměna a práce na sobě. Doporučuje se energii často používat a snažit se o její kultivaci. Reiki pomáhá na cestě a podporuje váš duchovní růst.

Reiki nemůže ublížit a není možné ji dát víc, než je třeba (někoho nadměrně energetizovat nebo podporovat růst zhoubných nádorů). Je možné jí používat pro léčení na dálku, a v čase (nyní, do minulosti i do budoucnosti) i mimo prostor a čas. Pokud už není třeba, přestává proudit.

Pokud dáváme Reiki umírajícímu, nebráníme mu v odchodu, ale naopak. Reiki mu pomáhá ve snadném přechodu a na další cestě. Reiki působí na všech úrovních, a jak už bylo řečeno, i mimo tento prostor a čas. Je slučitelná s jinými metodami léčení a velmi dobře je doplňuje, pokud není sama použita jako hlavní a jediný způsob léčení. Lze ji dávat všemu živému i neživému: lidem, zvířatům, rostlinám, semenům, potravinám, vodě, lékům, používat ji na očistu domova, místností prostoru.

Při práci s Reiki nepřebíráme od klientů ani z okolí negativní energie. Proudí sama. nemanipulujeme jí, jsme pouze jejím nástrojem. Neléčí ten, kdo poskytuje ošetření Reiki, léčí se ten, kdo ji přijímá. Proces spočívá v pomoci a aktivaci vlastních vnitřních zdrojů, (jinak řečeno v obnovení přirozené harmonie v systému člověka).

Koncentrace mysli není nezbytná, nezbytné je však její naladění a záměr. Tichostí, soustředěním a vědomým spojením se Zdrojem působení a jeho kvalitu násobíme. Po zasvěcení vám tato schopnost zůstává po celý zbytek života, naplní se jen ale natolik, kolik si sami dovolíte a kam až budete chtít jít.

Je tady mnoho cest, které se označují jako Reiki, nemohu a ani nechci je nějak hodnotit stejně jako jednotlivé učitele, z nichž navíc mnozí patří mezi mé žitele. Je ale jednoduché rozlišit, zda to, do čeho jste byli zasvěceni, je nebo není (vzhledem k všeobecnému zmatení pojmů anebo komerčním nebo jiným osobním zájmům) Reiki: tímto kritériem je probouzení vědomí a života a vedení ke Svobodě. Při předávání Reiki nedochází k úbytku Vaší osobní energie, ale touto prací se sami posilujete a pročišťujete. Cítíte spojení se Zdrojem a naplnění každé části Vaší bytosti světlem. Vede vás do Jednoty a k poznání, že v podstatě „všechno je Jedno“. Může být cestou realizace: součástí cesty jsou podobné prožitky, jako můžete mít při hluboké kontemplaci nebo intenzivní cestě jógy a dalších duchovních cestách. Vede k vašemu probouzení a rozboji.

Snadno je možné rozlišit i učitele. Dobrý učitel vede ke svobodě, nevytváří závislosti, nezanedbává duchovní rozměr a zdůrazňuje volbu a odpovědnost každého z nás za praxi a práci na sobě. Nevyvyšuje se, ale je vám k dispozici jako služebník, pokud potřebujete poradit nebo pomoc.

Reiki je cesta probuzení, obnovy spojení se Zdrojem, posunutí, posílení cesty vzhůru, k vyšším vibracím: sama o sobě představuje změnu vibrací.

Praktickým možnostem a využitím Reiki i japonským tradičním technikám, o nichž se zmiňuji v souvislosti s brethariánstvím, se budeme věnovat v některém z dalších pokračování. Tématem příštího budou však iniciace.

Zatím alespoň tolik, že jakákoli práce na pomoc Zemi a světu – Vesmíru, ve kterém žijeme, našem vlastním, nejbližším okolí – je úctyhodná. I toto je jedna z cest ke změně: Reiki otevírá naše srdce a posiluje porozumění a naši touhu po všem dobrém – harmonii, lásce a míru. Souznění s přírodou, celistvosti, spojení s Vesmírem, vědomí jednoty.

Otevírá dveře poznání, proměňuje nás, mění prostředí. Můžeme ji pro to používat vědomě.

Místo setkávání

Lenka Marečková


Ilustrace: http://www.deviantart.com/

Publikováno: 26.9.2012, 10:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mgr. Lenka Marečková, nar. 3. 6.1963, PF UK 1996, zaměření na ústavní právo a právo EU a oblast lidských práv, zvláště dětí. Publikační činnost: zpočátku samizdat a exilová nakladatelství, později v odborných časopisech a nakladatelství Academia.

Další články tohoto autora

 


REKLAMA