Novinky

Evropa musí čelit dramatickému úbytku živočišných druhů

Autor: (jds)

Obrázek

Brusel, 3.5.2011
Na území Evropské unie je ohrožena vyhynutím asi čtvrtina evropských živočišných druhů včetně savců, obojživelníků, plazů, ptáků a motýlů. Téměř devět z deseti populací ryb se nadměrně využívá nebo je výrazně vyčerpaných. Tyto alarmující údaje zveřejnila Evropská komise při prezentaci nové strategie na ochranu a zlepšování stavu biologické rozmanitosti v Evropě během následujícího desetiletí.

Víte, že…? 

V současnosti zanikají živočišné a rostlinné druhy v celosvětovém měřítku až tisíckrát rychleji, než by tomu bylo v případě přirozeného úbytku, a to hlavně v důsledku lidské činnosti. Přírodní bohatství planety a bohatství s ním související – od jednotlivých druhů po ekosystémy, jako jsou například lesy, korálové útesy, sladkovodní zdroje a půdní bohatství – ubývá alarmující rychlostí. Ztráty biologické rozmanitosti stojí světovou ekonomiku každoročně miliardy, a oslabují tak hospodářství, vyhlídky podnikání a příležitosti, jak bojovat s chudobou.

Na evropské úrovni není situace o nic méně znepokojivá. K úbytku biologické rozmanitosti v EU dochází hlavně v důsledku změn ve využívání půdy, znečištění, nadměrného využívání zdrojů, nekontrolovaného šíření adventivních druhů a změny klimatu. „Intenzita všech těchto tlaků je buďto konstantní, nebo dokonce narůstá. Pouze 17 % z posuzovaných přírodních stanovišť a druhů má příznivý stav ochrany a většina ekosystémů už nedokáže poskytovat služby, na nichž závisíme, jako třeba opylování plodin, čistý vzduch a vodu a regulaci záplav nebo regulaci eroze půdy, v optimální kvalitě a množství. Tato degradace představuje pro EU obrovské sociální i hospodářské ztráty. Kupříkladu opylování hmyzem, jež je v Evropě silně na ústupu, má v EU odhadovanou hospodářskou hodnotu 15 miliard EUR ročně,“ píše se v oficiálním prohlášení Evropské komise.

Komise dnes představila novou strategii na ochranu a zlepšování stavu biologické rozmanitosti v Evropě během následujícího desetiletí. Tato strategie zahrnuje šest cílů, jež se vyrovnávají s hlavními příčinami úbytku biologické rozmanitosti a jež sníží hlavní tlaky na přírodu a na služby ekosystémů v EU tím, že cíle týkající se biologické rozmanitosti zakotví do klíčových odvětvových politik. Reaguje se i na globální aspekty úbytku biologické rozmanitosti, čímž se zajišťuje, aby EU přispívala k zápasu s úbytkem biologické rozmanitosti po celém světě. Strategie je v souladu se závazky, jež EU loni přijala v japonské Nagoji.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Jsme součástí biologické rozmanitosti, ale také na ní závisíme, pokud jde o naše jídlo, čerstvou vodu a čistý vzduch a stabilní klima. Je to náš přírodní kapitál, který utrácíme příliš rychle – a všichni víme, co se stane, když si budeme půjčovat nad své poměry. Měli bychom si všichni uvědomit závažnost této situace i to, jak jsme v minulosti selhávali při řešení tohoto problému. Nastal čas výrazně vystupňovat naše úsilí. Jsem pevně přesvědčen, že tento nový víceodvětvový přístup nás navede na cestu k zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020.”

Strategie, která byla dnes přijata, se vyznačuje šesti přednostními cíli a doprovodnými akcemi, přičemž účelem je výrazně snížit ohrožení biologické rozmanitosti. Mezi tato opatření patří toto:

  • plné provádění stávajících právních předpisů na ochranu přírody a soustava přírodních rezervací, s cílem zajistit výrazná zlepšení stavu ochrany přirozených stanovišť a druhů;
  • zlepšování a obnovování ekosystémů a služeb ekosystémů vždy, kdy je to možné, zejména zvýšeným využíváním zelené infrastruktury;
  • zajištění udržitelnosti činností v oblasti zemědělství a hospodaření v lesích;
  • zabezpečení a ochrana populací ryb v EU;
  • kontrola invazivních druhů, jež hrají stále větší roli mezi příčinami úbytku biologické rozmanitosti v EU;
  • zvýšení příspěvku EU ke sjednoceným globálním opatřením zaměřeným na odvrácení úbytku biologické rozmanitosti.

Foto Benjamin Earwicker

Publikováno: 3.5.2011, 15:30
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA