Ekologie

Natura 2000: lepší ochrana pro lososy, vydry a bukové lesy

Obrázek

Brusel, 11.1.2011
Evropská flóra a fauna je podle představitelů Evropské unie nyní chráněna lépe než kdykoli dříve v dějinách. Evropská síť chráněných přírodních oblastí Natura 2000 byla v těchto dnech rozšířena o téměř 27 000 kilometrů čtverečních včetně některých území v České republice.

Největším přírůstkem byly rozsáhlé mořské oblasti o rozloze více než 17 500 kilometrů čtverečních, čímž se zvýší ochrana mnoha ohrožených mořských druhů. Síť Natura 2000 nyní pokrývá téměř 18 % pevniny EU a přes 130 000 km2 oblastí moří. K nejaktuálnějšímu rozšíření sítě přispěly zejména Česká republika, Dánsko, Francie, Španělsko a Polsko. Natura 2000 je přitom hlavním prvkem evropského úsilí o zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zajištění služeb ekosystémů.

„Chráníme-li přírodu, chráníme zároveň sebe“, prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Natura 2000 je v podstatě životní pojistkou, která zajišťuje regenerační schopnosti přírody a vytváří podmínky k tomu, abychom měli udržitelný vztah k přírodě, na níž jsme závislí. Obzvlášť mě těší, že nyní bude lépe chráněno 17 500 km² našich moří.“

Poslední aktualizace se týká patnácti členských států a díky ní se počet „lokalit významných pro Společenství“ zvýšil o 739. K rozšíření sítě došlo v šesti biogeografických oblastech – alpské, atlantské, boreální, kontinentální, středomořské a panonské. Patří sem 459 nových lokalit v Polsku rozkládajících se na území o celkové ploše 8 900 km² a zahrnujících několik významných sladkovodních jezer a říčních soustav s jejich nivami a přírodními lesy. Česká republika do sítě začlenila 229 lokalit. Jsou mezi nimi klíčové oblasti přírodních bukových lesů a luk, jež se vyznačují velkým bohatstvím živočichů a rostlin.

Co je Natura 2000?

Základní myšlenka, o niž se opírá vytvoření sítě Natura 2000, spočívá v tom, že člověk a příroda musí spolupracovat. Lidské aktivity, jako např. zemědělství, cestovní ruch, lesnictví a rekreace mohou v rámci sítě nadále probíhat, jestliže jsou udržitelné a v souladu s přírodním prostředím. Natura 2000 je rozsáhlá síť chráněných přírodních oblastí, která má zajistit přežití nejcennějších a nejvíce ohrožených druhů a přírodních stanovišť v Evropě. Tato síť sestává z přibližně 26 000 lokalit a po posledním rozšíření se rozrostla o dalších 739 lokalit o rozloze téměř 27 000 kilometrů čtverečních. Více než polovinu nového území tvoří mořské lokality (více než 17 500 km2), a to zejména ve Francii, Dánsku a Španělsku.

Mezi nové mořské lokality, jež byly začleněny do atlantské oblasti, patří 680 km2 úsek v ústí řeky Loiry, v němž se nachází významné chladnomilné korálové útesy a písečné mělčiny. Tato oblast je líhní juvenilních ryb a důležitou zastávkou pro ryby migrující na velké vzdálenosti, mezi něž patří losos obecný Salmo salar a placka pomořanská Alosa alosa. Dánsko do sítě rovněž začlenilo některé velké mořské lokality včetně oblasti Sydlige Nordsø, která byla určena k ochraně druhu sviňucha obecná Phocoena phocoena. Španělským příspěvkem k síti mořských oblastí je El Cachucho – rozlehlé mělčiny a podmořská hora v Kantaberském moři u pobřeží severního Španělska. Tato oblast se vyznačuje svou mimořádně bohatou mořskou flórou a faunou, k níž patří například několik nedávno objevených obřích mořských hub.

Rozšířením sítě se také zlepší ochrana řady cenných pevninských stanovišť, od horských bukových lesů a květinových luk v České republice až po rozlehlá jezera a mokřady v Polsku. Tato přírodní stanoviště jsou životně důležitým útočištěm mnoha velmi vzácných a nejvíce ohrožených druhů v Evropě, k nimž patří vydra říční Lutra lutra, evropský druh želvy bahenní Emys orbicularis a vzácný modrásek očkovaný Maculinea teleius.

Členské státy vybírají své lokality Natura 2000 ve spolupráci s Evropskou komisí a jakmile jsou vybrány, komise je – jak učinila právě nyní – formálně uzná jako „lokality významné pro Společenství“. Tento proces potvrzuje formální status těchto lokalit a zakládá povinnost je chránit. Členské státy poté mají šest let na to, aby zavedly nezbytná řídicí opatření.

Oblasti chráněné v rámci sítě Natura 2000 jsou velmi rozmanité, nachází se zde květinové louky, jeskynní systémy i laguny. Devět biogeografických oblastí sítě odráží širokou škálu biologické rozmanitosti v EU.

Publikováno: 11.1.2011, 11:00
 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA